Mål C-373/14 P: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 20 januari 2016 – Toshiba Corporation mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Artikel 101.1 FEUF — Marknaden för krafttransformatorer — Muntlig överenskommelse om uppdelning av marknader (”Gentlemen’s Agreement”) — Konkurrensbegränsning ”genom syfte” — Hinder för inträde — Presumtion för deltagande i otillåten samverkan — Böter — Riktlinjerna för beräkning av böter (2006) — Punkt 18)