Tribunalens beslut (första avdelningen) av den 6 september 2012.#Technion - Israel Institute of Technology och Technion Research & Development Foundation Ltd mot Europeiska kommissionen.#Talan om ogiltigförklaring – Sjätte ramprogrammet för forskning, teknisk utveckling och demonstration – Skrivelse i vilken kommissionen meddelar att den har för avsikt att återkräva de justerade beloppen i ett avtal om forskningsstöd – Rättsakter som inte kan särskiljas från avtalet – Avvisning.#Mål T‑657/11. Tribunalens beslut (första avdelningen) av den 6 september 2012