Sag T-749/14: Rettens dom af 12. maj 2016 – Chung-Yuan Chang mod EUIPO – BSH Hausgeräte (AROMA) (EU-varemærker — ugyldighedssag — international registrering, hvor Den Europæiske Union er designeret, af ordmærket AROMA — absolutte registreringshindringer — beskrivende karakter — mangel på fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning (EF) nr. 207/2009)