Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget - Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar