Mål T-699/17: Tribunalens dom av den 27 januari 2021 – Polen mot kommissionen (Miljö – Direktiv 2010/75/EU – Industriutsläpp – Genomförandebeslut (EU) 2017/1442 – Stora förbränningsanläggningar – Slutsatser om bästa tillgängliga teknik (BAT) – Artikel 16.4 och 16.5 FEU – Artikel 3.2 och 3.3 i protokoll (nr 36) om övergångsbestämmelser – Tillämpning i tiden – Kommittéförfarande)