Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/941 av den 30 maj 2016 om avslutande av räkenskaperna för medlemsstaternas utbetalande organ beträffande utgifter som finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) för budgetåret 2015 [delgivet med nr C(2016) 3237]