Förenade målen C-387/15 och C-388/15: Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 21 juli 2016 (begäran om förhandsavgörande från Raad van State – Belgien) – Hilde Orleans, Rudi Van Buel, Marina Apers (C-387/15) och Denis Malcorps, Myriam Rijssens, Guido Van De Walle (C-388/15) mot Vlaams Gewest. (Begäran om förhandsavgörande — Miljö — Direktiv 92/43/EEG — Bevarande av livsmiljöer — Särskilda bevarandeområden — Natura 2 000-området ”Schelde och Durmes flodmynning från den nederländska gränsen fram till Gent” — Utveckling av ett hamnområde — Bedömning av en plans eller ett projekts konsekvenser för ett skyddat område — Negativa konsekvenser uppkommer — Anläggandet på förhand av en yta av samma typ som den del som har förstörts har ännu inte genomförts — Genomförs efter bedömningen — Artikel 6.3 och 6.4)