Απόφαση της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 1/2019, της 8ης Φεβρουαρίου 2019, για την τροποποίηση του παραρτήματος I (Κτηνιατρικά και φυτοϋγειονομικά θέματα) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ [2020/920]