Rådets ståndpunkt (EU) nr 12/2016 vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om tekniska krav för fartyg i inlandssjöfart, om ändring av direktiv 2009/100/EG och om upphävande av direktiv 2006/87/EG Antagen av rådet den 16 juni 2016