Pozícia Rady v prvom čítaní (EÚ) č. 12/2016 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na lode vnútrozemskej plavby, ktorou sa mení smernica 2009/100/ES a ktorou sa zrušuje smernica 2006/87/ES Prijatá Radou 16. júna 2016