Mål C-457/15: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 28 juli 2016 (begäran om förhandsavgörande från Verwaltungsgericht Berlin (Tyskland)) – Vattenfall Europe Generation AG mot Bundesrepublik Deutschland (Begäran om förhandsavgörande — System för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom Europeiska unionen — Direktiv 2003/87/EG — Tillämpning i tiden (ratione temporis) — Den tidpunkt då skyldigheten att handla med utsläppsrätter inträder — Artikel 3 — Bilaga I — Begreppet anläggning — Förbränning av bränsle i anläggningar med en sammanlagd tillförd effekt på mer än 20 MW)