Asia C-89/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovakia) on esittänyt 15.2.2016 – Radosław Szoja v. Sociálna poisťovňa