2009/989/EG,Euratom: Rådets och kommissionens beslut av den 17 november 2009 om ingående av ett partnerskaps- och samarbetsavtal om upprättande av ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Tadzjikistan, å andra sidan