Rådets beslut (EU) 2016/357 av den 15 januari 2016 om den ståndpunkt som ska intas av Europeiska unionen i stabiliserings- och associeringsrådet EU–f.d. jugoslaviska republiken Makedonien om f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens deltagande som observatör i arbetet i Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter och villkoren för detta inom den ram som fastställs i artiklarna 4 och 5 i förordning (EG) nr 168/2007, inklusive bestämmelser om deltagande i de initiativ som byrån genomför och om finansiella bidrag och personal