Lieta T-354/18: Vispārējās tiesas 2019. gada 16. maija spriedums — KID-Systeme/EUIPO — Sky (“SKYFi”) (Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “SKYFi” reģistrācijas pieteikums — Agrākas Eiropas Savienības un valsts vārdiskas preču zīmes “SKY” — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Apzīmējumu līdzība — Preču un pakalpojumu identiskums — Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Pienākums norādīt pamatojumu — Regulas 2017/1001 94. pants — Agrākas preču zīmes faktiska izmantošana — Regulas 2017/1001 47. panta 2. un 3. punkts — Administratīvā procesa apturēšana — Regulas (EK) Nr. 2868/95 20. noteikuma 7. punkta c) apakšpunkts (tagad Deleģētās regulas (ES) 2018/625 71. panta 1. punkts) — Pilnvaru nepareiza izmantošana — Tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu — Pamattiesību hartas 47. pants — Mutvārdu process apelācijas padomē — Regulas 2017/1001 96. pants)