Kommissionens Genomförandeförordning (EU) 2019/2116 av den 28 november 2019 om fastställande av det vägda genomsnittet av de högsta mobiltermineringstaxorna i hela unionen och om upphävande av genomförandeförordning (EU) 2018/1979 (Text av betydelse för EES)