Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2116 van de Commissie van 28 november 2019 tot vaststelling van het gewogen gemiddelde van de maximale tarieven voor mobiele afgifte in de Unie en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1979 (Voor de EER relevante tekst)