Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/2116 (2019. gada 28. novembris), kas nosaka mobilā savienojuma pabeigšanas visas Savienības maksimālo likmju vidējo svērto vērtību un atceļ Īstenošanas regulu (ES) 2018/1979 (Dokuments attiecas uz EEZ)