Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/2116 оd 28. studenoga 2019. o određivanju ponderiranog prosjeka najvećih cijena završavanja poziva u pokretne mreže u Uniji i o stavljanju izvan snage Provedbene uredbe (EU) 2018/1979 (Tekst značajan za EGP)