Rådets beslut av den 24 september 2004 om tjänsteföreskrifterna för anställda vid Europeiska försvarsbyrån (2004/676/EG)