Mål C-280/15: Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 22 juni 2016 (begäran om förhandsavgörande från Harju Maakohus – Estland) – Irina Nikolajeva mot Multi Protect OÜ (Begäran om förhandsavgörande — EU-varumärke — Förordning (EG) nr 207/2009 — Artikel 9.3, och artikel 102.1 — Huruvida en domstol för EU-varumärken är skyldig att fatta ett beslut om att tredje man ska förbjudas att fortsätta göra intrång — Något yrkande om sådant beslut har inte framställts — Begreppet ”särskilda skäl” att inte meddela ett sådant förbud — Begreppet ”skälig ersättning” beträffande handlingar som företas efter offentliggörandet av en ansökan om registrering av ett EU-varumärke och före offentliggörandet av registreringen av ett sådant varumärke)