Mål T-326/13: Tribunalens dom av den 12 juli 2016 – kommissionen mot Thales développement et coopération (Skiljedomsklausul — Fjärde och femte ramprogrammen inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration — Avtal avseende projekt angående utformning och utveckling av direktmetanolbränsleceller — Avtalen ogiltiga på grund av uppsåt — Återbetalning av unionens ekonomiska bidrag — Förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 — Preskription — Tillämpning av fransk och belgisk rätt — Rätten till försvar — Ränta