Sprawa T-326/13: Wyrok Sądu z dnia 12 lipca 2016 r. – Komisja/Thales développement et coopération [Klauzula arbitrażowa — Czwarty i piąty program ramowy w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i prezentacji — Umowy w przedmiocie projektów dotyczących projektowania i rozwoju ogniw paliwowych zasilanych bezpośrednio metanolem — Nieważność umów zawartych w wyniku podstępu — Zwrot wkładu finansowego Unii — Rozporządzenie (WE, Euratom) nr 2988/95 — Przedawnienie — Stosowanie prawa francuskiego i belgijskiego — Prawo do obrony — Odsetki]