Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/674 της Επιτροπής της 21ης Απριλίου 2021 σχετικά με την αίτηση καταχώρισης της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών με τίτλο «Πρόγραμμα ανταλλαγών δημοσίων υπαλλήλων (CSEP)» [Civil Servant Exchange Program] [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2021) 2784] (Το κείμενο στην αγγλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)