Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1220 av den 26 juli 2016 om godkännande av L-treonin framställt av Escherichia coli som fodertillsats för alla djurarter (Text av betydelse för EES)$