Provedbena odluka Komisije (EU) 2020/1036 оd 15. srpnja 2020. o neodobravanju određenih aktivnih tvari u biocidnim proizvodima na temelju Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP)