TITJUR La Cinq/Комисия Решение на Първоинстанционния съд (първи състав) от 24 януари 1992 г. # La Cinq SA срещу Комисия на Европейските общности. # Конкуренция. # Дело T-44/90.