Υπόθεση T-263/00: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 22ας Ιανουαρίου 2013 — La Navale κατά Επιτροπής (Προσφυγή ακυρώσεως — Κρατικές ενισχύσεις — Μειώσεις των κοινωνικών εισφορών που βάρυναν επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην περιοχή της Βενετίας και της Chioggia — Απόφαση κρίνουσα το καθεστώς ενισχύσεως ασύμβατο με την κοινή αγορά και επιβάλλουσα την ανάκτηση των ενισχύσεων που χορηγήθηκαν — Προσφυγή εν μέρει προδήλως απαράδεκτη και εν μέρει προδήλως στερούμενη κάθε νομικού ερείσματος)