Predmet C-405/16 P: Žalba koju je 19. srpnja 2016. podnijela Savezna Republika Njemačka protiv presude Općeg suda (treće vijeće) od 10. svibnja 2016. u predmetu T-47/15, Savezna Republika Njemačka protiv Europske komisije