Kommissionens förordning (EU) 2016/1785 av den 7 oktober 2016 om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för cymoxanil, fosfan och fosfidsalter, natrium-5-nitroguaiakolat, natrium-o-nitrofenolat och natrium-p-nitrofenolat i eller på vissa produkter (Text av betydelse för EES)$