Věc T-267/16: Žaloba podaná dne 27. května 2016 – Tarmac Trading v. Komise