2008/22/EG: Kommissionens beslut av den 19 december 2007 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets beslut nr 573/2007/EG om inrättande av Europeiska flyktingfonden för perioden 2008–2013 som en del av det allmänna programmet Solidaritet och hantering av migrationsströmmar när det gäller medlemsstaternas förvaltnings- och kontrollsystem, reglerna för administrativ och ekonomisk förvaltning samt stödberättigande utgifter för projekt som medfinansieras av fonden [delgivet med nr K(2007) 6396]