Labojums Komisijas Regulā (ES) Nr. 1019/2013 (2013. gada 23. oktobris), ar ko groza Regulas (EK) Nr. 2073/2005 I pielikumu attiecībā uz histamīnu zivsaimniecības produktos (OV L 282, 24.10.2013.)$