Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för forskning för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 1