Komission asetus (EY) N:o 2535/2001, annettu 14 päivänä joulukuuta 2001 , neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maito- ja maitotuotealan tuontijärjestelmän ja tariffikiintiöiden avaamisen osalta