Nõukogu esimese lugemise seisukoht (EL) nr 23/2021 eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+) ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1296/2013 Vastu võetud nõukogu poolt 27. mail 2021