2005/104/EK: Komisijas Lēmums (2005. gada 3. februāris), ar ko groza Lēmumu 2002/300/EK, ar kuru izveido apstiprināto zonu sarakstu attiecībā uz Bonamia ostreae un/vai Marteilia refringens(izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 217)Dokuments attiecas uz EEZ