2005/104/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 3ης Φεβρουαρίου 2005, για τροποποίηση της απόφασης 2002/300/ΕΚ περί καταρτίσεως του καταλόγου των εγκεκριμένων ζωνών ως προς την Bonamia ostreae ή/και τη Marteilia refringens[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2005) 217] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)