Mål C-134/15: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 30 juni 2016 (begäran om förhandsavgörande från Sächsisches Oberverwaltungsgericht – Tyskland) – Lidl GmbH & Co. KG mot Freistaat Sachsen (Begäran om förhandsavgörande — Förordning (EG) nr 543/2008 — Jordbruk — Gemensam organisation av marknaden — Handelsnormer — Konsumentförpackat färskt fjäderfäkött — Skyldighet att på konsumentförpackningen eller en etikett som fästs på denna att ange försäljningspris och priset per viktenhet — Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna — Artikel 16 — Näringsfrihet — Proportionalitet — Artikel 40.2 andra stycket FEUF — Icke-diskriminering)