PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Podpora z rozpočtu EU na uvolnění investic do renovace budov v rámci renovační vlny Průvodní dokument k SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Renovační vlna pro Evropu - ekologičtější budovy, nová pracovní místa a lepší životní podmínky