2014/288/EU: Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 12. maj 2014 for så vidt angår standardindberetningsbestemmelser for nationale programmer for udryddelse, bekæmpelse og overvågning af visse dyresygdomme og zoonoser, hvortil der ydes EU-tilskud, og om ophævelse af Kommissionens beslutning 2008/940/EF (meddelt under nummer C(2014) 2976)