Mål T-718/15 R: Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 20 juli 2016 – PTC Therapeutics International mot EMA (Interimistiskt förfarande — Tillgång till handlingar — Förordning (EG) nr 1049/2001 — Handlingar som finns hos EMA och som innehåller uppgifter som getts in av ett företag i samband med dess ansökan om tillstånd att släppa ut ett läkemedel på marknaden — Beslut att låta en utomstående få tillgång till handlingarna — Ansökan om uppskov med verkställigheten — Situation som ställer krav på skyndsamhet — Fumus boni juris — Intresseavvägning)