Vec C-229/20: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sofijski rajonen săd (Bulharsko) 29. mája 2020 – P/„K“ EOOD