Domstolens beslut (nionde avdelningen) av den 7 april 2016.