Υπόθεση T-747/16: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 23ης Απριλίου 2018 — Vincenti κατά EUIPO (Υπαλληλική υπόθεση — Υπάλληλοι — Κοινωνική ασφάλιση — Γνώμη της επιτροπής αναπηρίας — Εξουσία εκτιμήσεως της ΑΔΑ — Άρθρα 53 και 78 του ΚΥΚ — Πλάνη εκτιμήσεως — Υποχρέωση αιτιολογήσεως)