Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/175 av den 8 februari 2016 om en åtgärd som Spanien vidtagit i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG för att förbjuda utsläppande på marknaden av en typ av högtryckstvätt [delgivet med nr C(2016) 670] (Text av betydelse för EES)