Mål F-54/09: Talan väckt den 20 maj 2009 — Lebedef mot kommissionen