Sag C-216/14: Domstolens dom (Første Afdeling) af 15. oktober 2015 — straffesag mod Gavril Covaci (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Amtsgericht Laufen — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse — retligt samarbejde i straffesager — direktiv 2010/64/EU — ret til tolkning og oversættelse i straffesager — det sprog, der anvendes i retssagen — strafferetlig kendelse om idømmelse af en bøde — mulighed for at gøre indsigelse på et andet sprog end det, der anvendes i retssagen — direktiv 2012/13/EU — ret til information under straffesager — ret til at blive informeret om tiltalen — forkyndelse af en strafferetlig kendelse — fremgangsmåde — obligatorisk udpegelse af en befuldmægtiget for den tiltalte person — indsigelsesfrist, der løber fra forkyndelsen for den befuldmægtigede)