Rådets beslut (EU) 2016/1124 av den 24 juni 2016 om den ståndpunkt som ska intas av medlemsstaterna på Europeiska unionens vägnar i Eurocontrols permanenta kommission beträffande de beslut som ska antas om centraliserade tjänster