Sklep Sveta (EU) 2016/1124 z dne 24. junija 2016 o stališču, ki ga zavzamejo države članice v imenu Evropske unije v stalni komisiji Eurocontrola glede sprejetja sklepov o centraliziranih storitvah